Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej

Najlepszą obroną jest atak – mówi popularne porzekadło. Nie sprawdza się jednak jeśli chodzi o negocjacje. Te, z zasady cechuje wola kompromisu, której w przypadku ” Smerfusia” ewidentnie zabrakło. Zarzucony pomówieniami samorząd nie chce dalej układać się z właścicielką przedszkola, postanowił natomiast odnieść się do wielu z nich, a nawet wystąpić na drogę sądową.

Osią sporu jest stan budynku, który gmina udostępniła na potrzeby „Smerfusia” od 1998 r. Spoglądając w dokumentację zgromadzoną przez Urząd Miasta i Gminy można natknąć się głównie na roszczenia, które w miarę możliwości finansowych samorządu były systematycznie realizowane, zgodnie z powinnością właściciela budynku. M.in. wymieniono stolarkę okienną w 2002 r. (koszt 54 237,73 zł), pokrycie dachowe w 2004 r. (koszt 36 277,37 zł), kotłownię c.o. w 2013 r. (koszt 27 060,00 zł) oraz wiele innych niezbędnych napraw, tak aby cel dzierżawy mógł zostać zachowany. W ostatnim okresie był to piec grzewczy, o czym w swoim Stanowisku z 13.05.2020 r. poinformował Burmistrz. Tymczasem właścicielka „Smerfusia” pisze ad vocem: „to jedyna kwota, innych wydatków pan nie ponosił, jak więc ta mała kwota ma się do mojego wkładu, do oszczędności z tytułu dotacji i opłat czynszu”.

Urząd nie przeprowadził termomodernizacji budynku, mimo dwukrotnego zakwalifikowania się wniosków o dofinansowanie, sporządzonych przez pracowników urzędu. Odmowa podpisania ostatecznej umowy wynikała z faktu prowadzenia w obiekcie działalności komercyjnej.

Waldemar Sikora - „Co do oszczędności gminy z tytułu opłat czynszu, służby urzędowe wyliczyły dokładną kwotę tych – tzw. oszczędności – i na przestrzeni 22 lat wyniosły one raptem 157 332,44 zł. Niejeden przedsiębiorca prowadzący podobną działalność rocznie ponosi z tego tytułu znacznie wyższe koszty, a co dopiero przez tyle lat”.

Od samego początku wysokość czynszu dzierżawnego nijak nie miała się do korzyści uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w budynku przy ul. Ppłk. Srogiego. W latach od 1999 r. do 2004 r. czynsz płacony był rocznie w kwotach od 100 zł (122 zł brutto) na początku tego okresu do 130 zł (158,60) na końcu. Łącznie w ciągu 7 lat z tego tytułu budżet zyskał kwotę 814,60 zł. Dopiero od 2005 r. ustalono czynsz miesięczny w kwocie od 350 zł (427 zł brutto) do 442,80 zł (ok. 550 zł brutto). W 2013 r. zarządzeniem Burmistrza (Nr 143/2013) urealniono wszystkie czynsze za gminne dzierżawy. Czynsz „Smerfusia” podniesiono do 1590,38 (1956,17 zł brutto) miesięcznie, jednak na prośbę jego właścicielki motywowaną m.in. spadkiem zainteresowania usługami przedszkola o ok. 40% gmina zgodziła się na przesunięcie terminu obowiązywania nowej stawki aż do września 2014 r. W ciągu ostatnich 6 lat stawka czynszu wzrosła o ok. 3% tj. o 57,77 zł i wynosi obecnie 1648,15 zł (2027,27 zł brutto), przy czym dochód gminy z tytułu dzierżawy należy pomniejszyć o wartość podatku VAT – tak więc w stanowisku Burmistrza z 13.05.2020 był nawet zawyżony na korzyść dzierżawcy.

Dziś tj. 27 maja 2020 r. przypada 30-lecie samorządu terytorialnego.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej wszystkim osobom, które współtworzyły Gminę Busko-Zdrój, pracując na rzecz jej mieszkańców obecnie oraz w poprzednich kadencjach: Burmistrzom, Radnym, Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostkom podległym, a także Sołtysom, Radom Sołeckim.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego, który powstał specjalnie na tę okazję.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ Z DNIA 26.05.2020
w sprawie funkcjonowania Hali Targowej przy ul. Batorego oraz Targowiska przy ul. Stawowej.

Informuję, że od dnia 27 maja 2020r. w godzinach 6.00-16.00 od poniedziałku do soboty czynna będzie Hala Targowa przy ul. Batorego w Busku –Zdroju. Jednocześnie informuję, że od dnia 30 maja 2020r. na targowisku przy ul. Stawowej będzie możliwy handel bez ograniczeń asortymentowych w każdą środę oraz sobotę, natomiast w pozostałe dni tygodnia sprzedaż odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
Podczas wizyty na targowiskach należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego tj. zasad zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu koronawirusem COVID -19.
Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem targowisk w czasie pandemii dostępne są u zarządcy targowiska, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tel. 41 378 24 77 lub 600 348 359.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

herb
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XXI Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 21 maja 2020 r. o godz. 10:00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 

Proponowany porządek XXI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XXI - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 878) wprowadza się dalsze zmiany niektórych zasad bezpieczeństwa mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Busko-Zdrój:

  1. Mogą działać salony fryzjerskie i kosmetyczne pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim obowiązkowego zakrywania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala, używania ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe, prowadzenia zapisów telefonicznych lub on-line oraz wyłączenia funkcjonowania poczekalni;
  2. Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary z limitem osób spełniającym kryterium 4m2 na osobę oraz pod warunkiem: dezynfekcji stolika po każdym kliencie, zachowania 2m odległości między stolikami oraz noszenia maseczek i rękawiczek przez kucharzy i obsługę lokalu gastronomicznego;
  3. Zmienia się limit osób podróżujących środkami transportu publicznego. Dopuszcza się wejście na pokład takiej liczby pasażerów, która stanowi 30% wszystkich miejsc siedzących przy równoczesnym zachowaniu zasady, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Zarządzający transportem może jednak zdecydować o utrzymaniu dotychczasowych zasad;
  4. Zmniejsza się restrykcje związane ze sprawowaniem kultu religijnego – podczas mszy w kościołach będzie mogła uczestniczyć większa liczba wiernych, przy czym musi zostać zachowana zasada 10m2 dla 1 osoby;
  5. Dzieci poniżej 13 r.ż. mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego;
  6. Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie, wraca możliwość uprawiania sportu na stadionach, boiskach, torach, orlikach oraz w salach i halach sportowych, przy czym decyzje o ich otwarciu oraz szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych zostaną określone przez ich administratorów.
  7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Hali Targowej i Pasażu Uzdrowiskowego zostaną określone po uprzedniej analizie pod kątem ograniczenia ryzyka transmisji COVID-19 i podane do publicznej wiadomości w odrębnym komunikacie.

Przypominamy, że zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa ciągle istnieje, dlatego konieczne jest dalsze ścisłe przestrzeganie zasad higieny sanitarnej w miejscach publicznych: zakrywanie ust i nosa, częste mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju
przy ul. Ppłk. Srogiego, nr ewidencyjny: 198

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole „Smerfuś” nie ma na celu likwidacji placówki – jak przedstawia to jej właścicielka – ale uregulowanie statusu prawnego umowy zawartej w 1998 r. Jak łatwo wyliczyć umowa trwa już 22 lata, tymczasem zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem prawnym Burmistrz może zawierać umowy udostępnienia składników mienia komunalnego na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Warto przy okazji wspomnieć o innym aspekcie tej sprawy, a mianowicie o złym stanie technicznym budynku, który z uwagi na zaniedbania najemcy nie był modernizowany od 22 lat (zimne sale, zatęchła piwnica wykorzystywana jako przebieralnia, przestarzałe instalacje techniczne). To właśnie dzierżawca nabywa prawa do ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel, pozbawiając jednocześnie takich możliwości właściciela, tj. Gminę Busko-Zdrój, która dwukrotnie utraciła środki na termomodernizację z tego względu.

W ramach uczestnictwa w Programie „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanym z Funduszy norweskich, Busko-Zdrój opracowuje plany rozwoju na kolejne lata.

W ramach diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta zostały przeprowadzone liczne badania, rozmowy i analizy, m.in. badania ankietowe młodzieży z klas VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich a także przedsiębiorców.

Odbyły się badania fokusowe: liderów samorządowych oraz liderów lokalnych, wśród których znaleźli się mi.in. przedstawiciele biznesu, polityki, duchowieństwa oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Odbyło się również spotkanie z ekspertem strategicznym Związku Miast Polskich.

Z działaniami jakie zostały podjęte można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy pod linkiem: https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html

Dodatkowo w odniesieniu do wymogów przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego dotyczących szerokiej partycypacji społecznej oraz ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym braku możliwości bezpośredniego kontaktu, odbywają się zdalne seminaria i warsztaty dotyczące kierunków rozwoju miasta. Ponadto w celu włączenia społeczności lokalnej do wspólnych działań projektowanych zwróciliśmy się w miesiącu marcu 2020 r. do mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów o włączenie się do prac i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Dnia 28.04.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w domach i miejscach pracy części uczestników odbyły się zdalne warsztaty dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W zdalnych warsztatach, prowadzonych za pomocą aplikacji Microsoft Teams wzięło udział 13 osób w tym doradcy Związku Miast Polskich, przedstawiciele władz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz jego jednostek a także lokalni liderzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz uzdrowiska.

Celem warsztatów było dokonanie oceny konkurencyjności Buska-Zdroju poprzez określenie najważniejszych zasobów miasta: możliwości wykorzystania zasobów dla generowania produktów lokalnych oraz unikalność zasobów.

Określono również produkty Buska-Zdroju w tym wartość dodaną dla lokalnej społeczności oraz potencjał i perspektywy rozwoju produktów. Określono także kluczowe czynniki rozwoju Buska-Zdroju. Stworzony został profil miasta, porównany z miastami podobnymi. Na tej podstawie została sporządzona analiza SWOT Buska-Zdroju.

W kolejnych zaplanowanych już warsztatach wezmą udział doradcy ZMP, którzy posiadają doświadczenie w pracy z miastami uzdrowiskowymi, znają ich problemy, potrzeby.

praca online

Panu Dariuszowi Musiał
Prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej w Busku-Zdroju
oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci

Syna

składają: 

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej 
w Busku - Zdroju 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z pracownikami UMiG