Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie – podatki, opłaty lokalne, kontrola i windykacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, - ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  • ustawy z dnia 19 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacjach.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu: przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a w razie istnienia zaległości ww należności podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa stanowi podstawę pociągnięcia Państwa do odpowiedzialności karno skarbowej.