Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 • o jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • o osoby fizyczne;
 • o osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jednostki samorządu terytorialnego tworzą żłobki i kluby dziecięce w formie samorządowych jednostek budżetowych. Instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. Do żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonych przez instytucje publiczne mogą być przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym są wolne miejsca.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Busko-Zdrój. Wysokość opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały i nie może być ona wyższa niż 1000 zł. Obecnie opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój wynosi 300,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych". Wpłat można dokonywać także w kasie znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na parterze w godz. 8.00 – 15.15 (pon.), 7.15-14.45 (wt.-pt.)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy użyciu systemu teleinformatycznego. Burmistrz dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

 • o w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • o numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 • o decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
 • o w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, decyzję lub opinię potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych;
 • o w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • o oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • o w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 • o informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • o adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • o informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • o wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku o wpis, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawierające następujące dane:

 • o nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • o datę i numer wpisu do rejestru;
 • o formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • o nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • o miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odmawia wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:

 • o podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • o wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • o w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku:

o złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
o nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
o przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
o wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
o uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
o uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do dokonania zmian:

 • o w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku danych lub informacji, do edycji których, podmiot posiada dostęp;
 • o wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, których podmiot prowadzący nie może samodzielnie zmieniać. Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany. Wniosek o zmianę składany jest drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych