Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2005-02-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : MGOPS
 Przedmiot zamówienia
 przygotowywanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie miasta i gminy wytypowanych przez MGOPS.
Numer sprawy : MGOPS
2005-02-24

Przetarg nieograniczony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju.
ul. Kościuszki 2 A, tel. (0-41) 378-44 -42, fax 370 -13- 65,

ogłasza przetarg nieograniczony

na przygotowywanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie miasta i gminy wytypowanych przez MGOPS

Termin realizacji - do 31 grudnia 2005 r.
Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A, pok.12 /sekretariat/
Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2005 r., godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 15.03..2005 r., godz.1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41) 378-44 -42.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Barbara Mrozik.
Nie przewidujemy możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.
Kryterium oceny będzie dokonane w oparciu o przestawioną kalkulację kosztów 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji - do 31 grudnia 2005 r. Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A, pok.12 /sekretariat/ Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2005 r., godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 15.03..2005 r., godz.1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41) 378-44 -42. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Barbara Mrozik. Nie przewidujemy możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej. Kryterium oceny będzie dokonane w oparciu o przestawioną kalkulację kosztów 100%. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.