Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2018.07.03

Znak:BUŚ.6220.8.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 02.07.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.8.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
• zmianie:
- pkt 2 (zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych „Dobrowoda”),
- pkt 9 ( zmiana okresu wydobywania kopaliny), koncesji nr 6/2010 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w miejscowości „Dobrowoda”,
• rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 polegającej na budowie zbiornika magazynowego wód leczniczych o pojemności 40m3.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce Nr 430 obręb Dobrowoda gm. Busko-Zdrój.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamyka się w wieloboku wyznaczonym siedmioma punktami o następującym przebiegu:

Z punktu nr 1 linią prostą o kierunku zachód - wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 30 - Radzanów gm. Busko-Zdrój: 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90;
- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 389/1, 388/1, 387/1, 386/1,383/1, 382/1, 381/1, 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 376/1, 375/1, 374/3, 373/1, 372/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 365, 347/1, 349/1, 350/1, 351, 351/4, 355/1, 508, 507/3, 506, 505, 504, 503/1, 502/2, 501, 500, 499, 498, 497, 496/2, 487/1, 516, 484, 483/3, 482, 481/2, 480/6, 480/5, 480/7, 480/3, 479, 478, 477/2, 476/1, 476/2, 474, 475, 473, 472/1, 472/2, 471/2, 470/2 469, 468, 467/1, 465, 464, 463, 462, 460.

Z punktu nr 2 linią prostą o kierunku północny zachód - południowy wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 460;
- obręb 1 - Baranów, gm. Busko-Zdrój: 21 dr, 4/1, 21 dr, 5/1, 6, 7/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 15/2, 16, 17, 19, 20, 22/6, 23, 24/1, 25/5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32dr, 34/1, 33dr;
- obręb 9 - Sułkowice, gm. Solec-Zdrój: 432, 433, 447, 391 dr, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,494,495/1, 495/2,496,497, 488,499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 477;
- obręb 5 Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 12, 30dr, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37dr, 45, 46, 47, 48, 50.

Z punktu nr 3 linią prostą o kierunku północny północny wschód - południowy południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 50, 52dr, 63, 62, 138dr, 137, 136/1, 136/2, 135, 134,133dr 132, 131, 130, 320, 321, 322/1, 322/2, 324, 323, 325, 328, 30dr, 380, 384, 30dr, 629, 630, 628/2dr, 622, 601/2, 600/2, 598/2, 597/2, 596/2, 731, 733, 735, 736, 738, 740, 742, 744, 766dr, 767, 768, 769, 772, 773, 775, 777, 774dr, 778, 785, 787, 788, 1054, 791, 804-753-805 (rzeka Rzoska), 815, 816,817, 819, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 834dr, 848, 849.

Z punktu nr 4 linią prostą o kierunku północny wschód-południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 849, 850, 851, 852, 765dr, 859/2;
- obręb 15 - Kolonia Zagajów, gmina Solec-Zdrój: 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2,11/1, 12/2, 13,14, 15/1, 18/1, 21/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1, 37/1, 40/1,43/1,46/1,49/1, 52/1, 55/1, 57/1, 59/1;
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 435, 434, 420dr, 214, 215dr, 226, 225/4, 225/3, 225/2, 224, 223, 222;

Z punktu nr 5 granica obszaru górniczego przebiega linią prostą o kierunku wschód południowy wschód - zachód północny zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 222, 228dr, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 159dr, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 58dr, 48,47, 46,45, 44,43,42,41,40, 20dr.

Z punktu nr 6 linią prostą o kierunku południowy wschód - północny zachód, przez działki o numerach ewidencyjnych:
- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 20dr, 18/1, 18/2, 16, 15,14, 845, 11,498dr (droga i Busko-Zdrój - Nowy Korczyn), 517, 516, 515, 512, 514dr, 501, 500;
- obręb 5 -Budzyń, gmina Busko-Zdrój: 111, 110, 109, 108,107,102dr, 87/2, 87/1, 86, 85, 82dr, 178/1, 78/2, 80, 23dr, 22;
- obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 564/1, 562, 560, 558/1, 557, 556, 555, 552, 546/4, 1546/1, 546/3, 551/1, 189/3, 189/4, 189/1, 188/2, 104/1, 103, 102, 101/2, 101/1, 100, 7;
- obręb 2.2 - Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15.

Z punktu nr 7 linią prostą o kierunku południowy południowy zachód - północny północny wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:
- obręb 2.2 -Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15,14, 13,12, 11,10, 9, 8, 248, 7, 6, 5, 4, 3/3, 3/2, 3/1, 2;
- obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 3/2, 3/1, 2, 1, 752;
- obręb 25 - Olganów, gmina Busko-Zdrój: 636dr, 621, 620/1, 619, 618/2, 617/1, 616/1, 292dr (Busko-Zdrój- Nowy Korczyn), 264, 263, 261, 259,262w, 258, 248, 243, 81dr, 861, 862, 863, 510w, 241, 238, 234, 233, 232/2, 231, 227, 223, 219, 215, 211, 207/2, 207/1, 203, 199, 195, 192, 189,186,183,180/2, 180/1, 177, 174, 171/2,171/1,168, 48dr, 38/1,40dr, 37, 36;
- obręb 30 - Radzanów, gmina Busko-Zdrój: 140, 139, 138, 137, 136, 120dr, 98, 97, 96, do punktu nr 1 załamania granic.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pokój nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach.

Od w/w decyzji, w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 09 lipca 2017 r.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].