Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2018.07.09

Znak:GKNŚR.6845.162.2018 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7-8, położonego w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 300,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 20 lipca 2018 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę jego firmy, PESEL, NIP, jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub nazwę, adres siedziby i nr KRS, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna).
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Rodzaj asortymentu będący przedmiotem prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zainteresowanym do wydzierżawienia pawilonie handlowym.
 4. Numer pawilonu.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Ww. dane są obowiązkowe. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ponadto oferta powinna zawierać:
1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
2. Numer telefonu oferenta.
3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie tut. Urzędu.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zakresie sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych i produktów regionalnych.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat. Umowa może być rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany lokalizacji pasażu handlowego.
 3. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 4. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 5. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju lub kasie tut. Urzędu, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 20 lipca 2018 roku.

Wadium w określonej powyżej wysokości pozwala na wzięcie udziału w przetargu wyłącznie na jeden pawilon wymieniony w złożonej ofercie.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako Dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, o godz. 10:00.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje, w dniu przetargu, dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, przetarg na dzierżawę nieruchomości komunalnej zostanie ponownie ogłoszony.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].