Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2018.07.09

Znak:GKNŚR.6845.164.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 2 x 32,0m2, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Minimalny czynsz najmu określa się w wysokości nie niższej niż 32,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 20 lipca 2018 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na najem miejsca postojowego".

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę jego firmy, PESEL, NIP, jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub nazwę, adres siedziby i nr KRS, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna).
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i przyjmuje warunki najmu bez zastrzeżeń.
 4. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 5. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Ww. dane są obowiązkowe. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie tut. Urzędu.

Warunki najmu :

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 3. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 4. Ustalony czynsz najmu może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju lub kasie w tut. Urzędzie, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 20 lipca 2018 roku.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako Najemca miejsca postojowego zalicza się na poczet należnego czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako Najemca nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, o godz. 10:30.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu najmu.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru najemcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jedno miejsce wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako najemca o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako najemca nie stawi się do zawarcia umowy najmu w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, przetarg na najem nieruchomości komunalnej zostanie ponownie ogłoszony.
 5. Umowa najmu może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].