Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2018.09.13

Znak:BUŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że postanowieniem znak:BUŚ.6220.8.2018 z dnia 13.09.2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 długości 1665 m, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

  • 1807 obręb Kotki, gm. Busko-Zdrój,
  • 800/1 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój,
  • 800/2 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania.

Ponadto zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w przedmiotowej sprawie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z treścią ww. postanowienia oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pok. nr 18, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].