Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 25.10.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak:AB.674.4.2.2018
dot. spr. Znak: AB.6740.15.3.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. llf ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.10.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.674.4.2.2018 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

  • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 4/7, 22/1, 22/6, 63/1, 63/6, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 6, 63/8, 64/3, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 64/3, 65/5, 66/6, 68/6, 69/9, 70/1 (z podziału działki nr 70), 71/2, 71/3, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 214, 550,
  • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 3/50, 6, 63/8, 64/2, 64/3, 65/1, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas rozebrania infrastruktury technicznej:działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 22/9 (z podziału działki nr 22/7), 23/1, 63/7, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 22/8, 70/2, 72/1, 78/14,

pod względem zatwierdzenia zmian w projekcie zagospodarowania terenu i w projekcie budowlanym, polegających na zmniejszeniu powierzchni parkingu, wydłużeniu drogi dojazdowej do parkingu, przesunięciu 2-ch wysp dzielących oraz 2-ch latarni oświetleniowych, zmiany spadku poprzecznego na jednostronny oraz wykonaniu dodatkowych 6 wpustów ulicznych przy południowym krawężniku na działce Nr 4/7 obr. 8 w Busku-Zdroju.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju ul. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].