Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2018.12.12

Znak:BUŚ.6220.12.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 11.12.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.12.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach, gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów”, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju; Wełecz 146; 28-100 Busko-Zdrój.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach nr 333, 339, 307 obr. Siesławicach, gmina Busko-Zdrój.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pokój Nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Zamknij