Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.14

Znak: BUŚ.6733.59.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2018.11.13 Marcina Lizaka FHU Hydroland ul. Jagielońska nr 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera nr 2, 25-550 Kielce , zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 2, 5, 6/12, 1/5, 6/8, 6/11, 1/3, 699/4 i 699/5 położonych w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 29 grudnia 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].