Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/7556

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój, postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącej studni - gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 80/1 w msc. Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/24/08 z dnia 21.08.2008r., z tytułu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 4 (poniedziałek - piątek w godz. 7:00-16:00), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/7556

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1 art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, póź. zm.),
- art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój, postępowanie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącej studni - gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 80/1 w msc. Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/24/08 z dnia 21.08.2008 r., z tytułu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Informację o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń PGW Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Urzędzie Miasta w Busku-Zdroju.

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Wobec powyższego zawiadamia się, że godnie z art. 73 § 1 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 4, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek - piątek, 7:00-15:00). Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do dnia 15 lutego 2019 r. termin załatwienia w/w sprawy. W/w termin przedłuża się w celu umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].