Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 07.01.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.160.2018.KZ/57

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

  • art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096),
  • art. 389 pkt. 2, 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia

że po rozpoznaniu wniosku Pana Pawła Jarosz złożonego w dniu 15.06.2018 r., (uzup. 21.11.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wody w rowie dla potrzeb istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr ewid. 77/6, obręb Elżbiecin, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar dz. nr ewid. 77/6, 134, 103, 164, 74,133/3, 77/7,135 obręb Elżbiecin, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie z art. 73 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00). Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z póź. zm.) podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w/w urzędów.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, to zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne do stron innych niż wnioskodawca zastosowano art. 49 Kpa. tj. zawiadomiono w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju i Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w/w urzędów. Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do dnia 8 lutego 2019 r. termin załatwienia w/w sprawy. W/w termin przedłuża się z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. ze względu na zawiadomienie wszystkich stron postępowania, celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Pouczenie Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].