Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 30 stycznia 2019r.

Znak: BUŚ.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Powiatu Buskiego (siedziba władz Powirozbudowie budynku administracyjno – oświatowego o łącznik oraz nadbudowie o jedną kondygnację z przeznaczeniem na usługi publiczne w zakresie oświaty, na działkach nr ewid. 22/1 i 22/3 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej.atu ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój) reprezentowanego przez Starostę Buskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 31 stycznia 2019r. do dnia 14 lutego 2019 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].