Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 05.02.2019 r.

Znak: GKNŚR.6830.2.1.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Podgaje gm. Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: dz. 7 z dz. 6 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: postępowanie administracyjne terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem:„Rozgraniczenie nieruchomości Podgaje gmina Busko-Zdrój" należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, pokój 3 w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie UMiG Al. Mickiewicza 10 pokój nr 14. Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert.

W/w czynności dokona Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju lub upoważniony przez niego pracownik.

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę.

W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne.

Zapraszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Ponieważ szacowana przez Zamawiającego wartość za opracowanie opinii geodezyjnej nie będzie przekraczać kwoty 30 000 EURO, wobec powyższego zgodnie z art. 4 , pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].