Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 30.01.2019 r.

Znak: GKN.683.5.2018

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. le pkt 3, ust. 3, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7, a także art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji przez Starostę Buskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Busku-Zdroju (obręb 13), oznaczonej jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr 5/17 znak: AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska", w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne".

Tutejszy organ pomimo podjętych działań nie uzyskał dokumentu potwierdzającego prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.

Niniejszą decyzją zobowiązano Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój -reprezentującego Gminę Busko-Zdrój, do złożenia ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego, po uzyskaniu waloru ostateczności niniejszej decyzji. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24 lub 21 w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 62 lub 41 370 50 13.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].