Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 6 lutego 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.319.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w dniu 12 września 2018 r. i ostatecznie uzupełniony w dniu 1 lutego 2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na organizacji wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej oraz na usługę wodną dla potrzeb istniejących zbiorników wodnych w Radzanowie, położonych na działce ewid. nr 447/2 obręb Radzanów, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, polegającą na: piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych - utrzymaniu wysokości lustra wody w zbiornikach oraz na okresowym zrzucie wody ze zbiorników do cieku Dopływ spod Szczaworyża (Cieku od Skotnik).

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią akt sprawy w siedzibie PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, 28-100 Busko - Zdrój, piętro III, pokój nr 26, tel. 41 378 40 39 oraz składać w terminie do 7 dni, licząc od daty upływu 14 dniowego terminu wyznaczonego do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele niżej wymienionych gruntów, na których zlokalizowane są zbiorniki wodne oraz znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód:

- obręb Radzanów gm. Busko-Zdrój działki ewid. nr: 447/2, 15, 1/29, 1/36, 1/37, 150, 447/8, 447/20, 458, 443, 372, 266/3, 440. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 Kpa z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wyznaczam termin załatwienia nin. sprawy do dnia 15 kwietnia 2019 r. Pouczenie Zgodnie z art. 37 K.p.a. stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij