Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko -Zdrój, dn. 08.04.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.3.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), działając z urzędu,

postanawiam:

w wydanej w dniu 26.02.2019 r. decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6810.4.3.2019 sprostować oczywistą omyłkę pisarską:

  • w orzeczeniu powinny być wpisane działki gruntu położone w miejscowości Busko-Zdrój obręb 01, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 94, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99, 150, 153, 166, 193, 192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha, zamiast działek nr 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99, 150, 153,166,193,192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha.

Uzasadnienie

Starosta Buski w dniu 26.02.2019 r. wydał decyzję znak j. w. o uznaniu działek gruntu położonych w miejscowości Busko-Zdrój, obręb 01, oznaczonych w ewidencji gruntów nu¬merami 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 94, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99,150, 153,166,193, 192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha, za mienie gromadzkie.

W w/w decyzji w trakcie sporządzania czystopisu popełniono oczywistą omyłkę pomi¬jając w orzeczeniu działkę nr 94 o pow. 0,0428 ha.

Powyższa działka znalazła się we wszystkich dokumentach będących podstawą do wydania przez Starostę Buskiego decyzji, o której mowa wyżej, lecz omyłkowo nie wpisano jej w czystopisie decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia albo je¬żeli postanowienie jest zgodne z żądaniem wszystkich stron, postanowienie podlega wyko¬naniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].