Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 15.04.2019r.

Znak:GKNR.6840.11.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Słabkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 206 obręb 0036 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039603/6. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 11 w rejonie ul. Bohaterów Warszawy, składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 212/2 i 213/8 o łącznej powierzchni 0,0400 ha. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi dla działki nr 212/2 księgę wieczystą nr KI1B/00024883/4 natomiast dla działki nr 213/8 księgę wieczystą nr KI1B/00009942/5. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako tereny o przeznaczeniu: „usługi ogólnomiejskie”. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu prawnego do drogi publicznej.

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony:
a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 11 przy ul. Bohaterów Warszawy, składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 67/5 i powierzchni 0,0995 ha, 67/6 i powierzchni 0,0040 ha, 67/7 i powierzchni 0,0162 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9 oraz z działki nr 72/1 i powierzchni 0,0347 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00007340/1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako tereny o przeznaczeniu: „przemysłowo-składowo-usługowym”. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 14.12.2018 r.

2. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy  w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10

 • o godz.10:00 – dz. nr 206 w Słabkowicach
 • o godz. 10:30 – dz. nr 212/2 i 213/8 obr. 11 w Busku-Zdroju
 • o godz.11:00 – dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

 • dz. nr 206 w Słabkowicach 18 000,00 zł
 • dz. nr 212/2 i 213/8 obr. 11 w Busku-Zdroju 112 600,00 zł
 • dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju 226 000,00 zł

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% .

4. Wadium w wysokości:

 • 2000,00 zł – dz. nr 206 w Słabkowicach
 • 12 000,00 zł – dz. nr 212/2 i 213/8 obr. 11 w Busku-Zdroju
 • 25 000,00 zł – dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju

należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 20 maja 2019r. Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub nie dokona do dnia zawarcia aktu notarialnego wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, Gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 41-370-52-62; tam też wyłożony jest do wglądu ,,Regulamin przetargu”.

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • dokument tożsamości,
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
 • złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w ,,Regulaminie przetargu” oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
 • złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój oraz zamieszczenie w lokalnej prasie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu [ pdf ].