Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 11 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze słupem (bramka kablowa), elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze słupami, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej, złączy kablowo-pomiarowych, realizowanej na działkach ozn. nr ew.: 86/2, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 216, 217, 262/2, 262/4, 263, 265, 269/2, 269/3, 270, 271, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393/1, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 423, 450, 451/1,451/2, 452, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 481, 482, 483, 537, 539/1, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544/1, 544/2, 544/3, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 576, 752 położonych w obrębie geodezyjnym 36 Słabkowice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].