Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 12 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ew. 788, 230, 231, 780/2, 781, 782, 779/1, 794/2, 783, 795, 260, 261, 264, 265, 268, 272/1, 272/2, 273/3, 273/5, 280/3, 281, 284, 285/1, 285/2 położonych w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 42/1, 43/1 położonych w Busku-Zdroju, obręb 05.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 czerwca 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].