Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2019.08.13

Znak:BUŚ.6220.14.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

po przedłożeniu przez Wnioskodawcę uzupełnień do przedłożonej dokumentacji pismami z dnia: 10.04.2018 r, 10.05.2018 r., 07.08.2018 r., 27.12.2018 r. i 28.01.2019 r., 18.04.2019 r. oraz 11.06.2019 r. tut. Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP.

Wszczęcie postępowania w w/w sprawie nastąpiło zawiadomieniem Wójta Gminy Wiślica z dnia 08.01.2015 r., znak:RS.III.6220.5.2014.2015.

Przedmiotem decyzji ma być określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, które polega na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP”.

Organem właściwym do wydania decyzji w w/w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są:

egionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

Niniejszym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 20.08.2019 r. do dnia 19.09.2019 r.
Akta sprawy, w tym wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzgodnienia i opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].