Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 07-08-2019

Znak: SPN.IV.7532.178.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdzam

1. nabycie przez Gminę Busko - Zdrój z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Busko - Zdrój, obręb 0001, jako działki Nr Nr: 1, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 24, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 150, 164, 165, 166, 167, 192, 193, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, o łącznej powierzchni 14,7173 ha.

Nieruchomość stanowi mienie gromadzkie na podstawie decyzji Starosty Buskiego z dnia 26 lutego 2019 r., Znak: GKN.6810.4.3.2019, sprostowanej postanowieniem Starosty Buskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r., Znak: GKN.6810.4.3.2019.

2. Niniejsza decyzja nie narusza praw osób trzecich do wspólnego korzystania z przedmiotu uwłaszczenia i czerpania pożytków przez dotychczasowych użytkowników.

u z a s a d n i e n i e

Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego wnioskiem z dnia 12 lipca 2019 r., Znak: GKNŚR.6825.72.2019, o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę Busko - Zdrój własności m.in. nieruchomości w oparciu m.in. o kartę inwentaryzacyjną Nr 674, dotyczącą działek Nr Nr: 1, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 24, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 150, 164, 165, 166, 167, 192, 193, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, o łącznej powierzchni 14,7173 ha, położonych w obrębie 0001 m. Busko - Zdrój.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2019 r., Znak: SPN.IV.7532.178.2019, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 7 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Organ orzekający rozpatrując złożony wniosek, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy z dnia 10 maja 1990 r. mienie gminne w rozumieniu przepisu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, staje się z dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z mocy prawa mieniem gminy, na której obszarze jest położone.

W niniejszym przypadku objęta wnioskiem nieruchomość jest niezabudowana.

Wg rejestru gruntów obrębu 0001 m. Busko - Zdrój, oraz sporządzonej karty inwentaryzacyjnej nieruchomości Nr 674, Nr Nr: 1, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 24, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 150, 164, 165, 166, 167, 192, 193, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, stanowią nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty orne, pastwiska trwałe, oraz zajęte są pod drogi.

Na mocy ostatecznej decyzji Starosty Buskiego z dnia 26 lutego 2019 r., Znak: GKN.6810.4.3.2019, sprostowanej postanowieniem Starosty Buskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r., Znak: GKN.6810.4.3.2019, w/w nieruchomość uznana została za mienie gromadzkie (nazywane mieniem gminnym).

Przedstawione okoliczności wskazują, że spełnione zostały pozytywne przesłanki wynikające z powołanego na wstępie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r., wobec czego nieruchomość stała się z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r., własnością Gminy Busko - Zdrój, na terenie której jest położona i podlega regulacji prawnej w trybie tego przepisu.

Prawomocna decyzja stwierdzająca nabycie własności mienia, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].