Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 10.09.2019r.

Znak:GKNR.6840.30.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

a) Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 45,20 m² położony na II piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr 1 na os. Orła Białego w Busku- Zdroju wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą – o pow. 4,16 m2. Opisanemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje udział wynoszący 18/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 34 obr. 09 w Busku- Zdroju o powierzchni 3860 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00017378/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 34 położona na os. Orła Białego w Busku- Zdroju zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Lokal nie jest obciążony długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 36,20 m² położony na parterze w budynku wielomieszkaniowym nr 4 na os. Legionów Polskich w Busku- Zdroju wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą – o pow. 7,59m2. Opisanemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje udział wynoszący 53/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 225/1 obr. 06 w Busku- Zdroju o powierzchni 1171 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00029592/2.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 225/1 położona na os. Legionów Polskich w Busku- Zdroju zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Lokal nie jest obciążony długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju ul. Mickiewicza 10:

- godz. 10:00 – lokal mieszkalny na os. Orła Białego 1/6,
- godz. 12:00 – lokal mieszkalny na os. Legionów Polskich 4/2.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

- lokal mieszkalny na os. Orła Białego 1/6 – 133 000,00 zł
- lokal mieszkalny na os. Legionów Polskich 4/2 – 114 500,00 zł

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2018 poz.2174 ze zm.).

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)
  – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,
 • oświadczenia, że zna i akceptuje warunki określone w ,,Regulaminie przetargu” oraz zapoznał się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
 • oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu wpłaty wadium.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

5. Wadium w wysokości:

- 20 000,00 zł - lokal mieszkalny na os. Orła Białego 1/6,
- 14 500,00 zł - lokal mieszkalny na os. Legionów Polskich 4/2,

należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 11 października 2019r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Busko-Zdrój.

Informacje dodatkowe.

 • Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 • Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 41-370-52-62; tam też wyłożony jest do wglądu ,,Regulamin przetargu”
 • Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój, zamieszczenie w lokalnej prasie codziennej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.
 • Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.
 • Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o wynikach przetargu [ pdf ].