Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2, art. 29, art. 30, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512)

zawiadamiam o opracowaniu projektu
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz o wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji
społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przy ul. Targowej 18, pok. 305, w godzinach pracy Biura tj. 7.30-15.30 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Aktualności, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl w zakładce Programy > Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia:

  • w formie pisemnej na adres wykonawcy opracowania: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, Kielce 25-520, fax (41) 343-01-79;
  • ustnie do protokołu w siedzibie wykonawcy;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Uwagi i wnioski oprócz treści merytorycznej powinny zawierać nazwisko i imię wnioskodawcy lub nazwę instytucji oraz adres. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].