Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2019.11.25 

Znak:BUŚ.6220.15.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewitalizacja zalewu pińczowskiego oraz starorzeczy rzeki Nidy w rejonie oczyszczalni Miasta Pińczów” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” planowanego do wykonania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Działki objęte przedsięwzięciem:

Miasto Pińczów obr. 11: 203/5, 203/4, 183/21, 183/10, 233, 202,
Miasto Pińczów obr. 12: 45/3, 45/2, 43/9, 41/8,
Miasto Pińczów obr. 13: 512,
Miasto Pińczów obr. 14: 477, 206/7, 206/6, 206/5, 198/1, 147/9, 147/8, 147/7, 147/6, 147/37, 147/30,
Miasto Pińczów obr. 15: 367/1, 337, 336, 178, 177, 104,
Gmina Pińczów obr. Kopernia: 1514/7, 1514/3, 1365/10, 1365/9, 1365/18, 1365/17, 1216/24, 1216/18.

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie wszczęto na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie działającego za pośrednictwem Macieja Kaczmarskiego WYG International sp. z o.o. ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, zawiadomieniem znak:OŚiGM.6220.10.2017 z dnia 04.01.2018 r.

Przedmiotem decyzji ma być określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji w w/w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

Niniejszym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 29 listopada 2019 roku do 29 grudnia 2019 roku.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój nr 18, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto zawiadamiam strony postępowania że zostały zebrane dowody w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 29 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie decyzji nie może być załatwione w ustawowym terminie.

Wydanie decyzji ze względów proceduralnych, przewiduje się w terminie do 15.01.2020 roku.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].