Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 12.02.2020 r.

Znak:GKN.6853.1.28.2019

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Pana Marcina Rogackiego - pełnomocnika NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębie 02 Bilczów, gm. Busko-Zdrój, obejmujących działki ewidencyjne nr nr 2.234, 1.922, oraz w obrębie 25 Olganów, gm. Busko-Zdrój obejmującej działkę nr 510, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia projektowanych kabli na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, a także w dniu 11 grudnia 2019 r. na łamach „Gazety Wyborczej", ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy w celu wydania stosownej decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który podjęta zostanie decyzja. Strony mogą też złożyć oświadczenie, co do zebranych dowodów i materiałów. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 62.

Natomiast w myśl art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2020 r. z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu przedmiotowej decyzji z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].