Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 2020-06-05

SKO.OŚ-60/2686/166/20

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 2325, z późn. zm. /

zawiadamia

że przy piśmie z dnia 05.06.2020r. znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sprzeciw wniesiony przez Pana Andrzeja Lasaka od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 30.04.2020r. znak: SKO. OŚ-60/638/22/2020.

Obwieszczenie zostaje wywieszone w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.

Pouczenie:

Art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania. Zgodnie z art. 54 § 4 ww. ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 33 § la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].