Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce. 2020.06.18

Znak: SKO.PZ-71/2520/291/2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy, z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.)

zawiadamiam,

iż uwzględniając wytyczne zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 06.04.2020r. znak: II SA/Ke 212/20. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 18.06.2020r. wydało decyzją ostateczną znak: j.w., którą utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28.10.2019r. znak: BUŚ.6733.23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 370, położonej w sołectwie Szaniec, gm. Busko-Zdrój na rzecz EmiTel S.A. ul.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dla inwestycji polegającej na budowie stalowej wieży kratowej o wysokości 53m n.p.t. posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstaw wieży fundament pod urządzenia teletechniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji o wym. 9,0x9,0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony - ogrodzenie o wysokości do 2,60m. Fundament pod platformę sprzętową: urządzenia teletechniczne; rozdzielnica elektryczna: trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49.00 na azymucie 30,150,260 stopni pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowego (EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczy 9427W; jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47,0m na azymucie 163 st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3,0mx6,3m wykonana z tłucznia kamiennego na działce oznaczonej nr ewid. gr 370, położonej w sołectwie Szaniec, gm.Busko-Zdrój.

Akta sprawy znajdująsię w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.

Obwieszczenie zostaje także wywieszone na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w Biuletynie Informacji Publieznej oraz inny zwyczajowo przyjęty sposób w danej miejscowości.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].