Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 1 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.46.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynęło zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 46/2019 o odmowie dopuszczenia na prawach strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” z siedzibą w Rzeszowie do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS3303E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95 m n.p.t., anteny sektorowe (6 szt.), anteny radiolinii (2 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ew. 402/2 (szczegółowa lokalizacja na 50°26’37,8’’N, 20°44’50,6’’E) położonej w sołectwie Owczary gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym zawiadamia się, że zgodnie z art. 133 k.p.a zażalenie wraz z aktami sprawy przekazane zostało do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].