Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko - Zdrój, dn. 04.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak:AB.670.4.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. llf ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

1. Działki drogowe, których właścicielem jest Gmina Busko-Zdrój:
- w całości stanowiące pas drogowy - działka Nr: 46/7, 46/8, 46/9, 45/3, 241/1 obr. 0011 Busko-Zdrój - miasto.

2. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy - działki Nr: 232/7,232/5,44/2,241/2 obr. 0011 Busko-Zdrój - miasto.

(kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej - działki Nr: 30/3 (30/4, 30/5), 29/1 (29/2, 29/3), 28/1 (28/2, 28/3), 27/1 (27/2, 27/3), 26/6 (26/11, 26/12), 26/5 (26/9, 26/10), 24/1 (24/2, 24/3), 23/3 (23/9, 23/10), 23/2 (23/7, 23/8), 23/5 (23/11,23/12), 23/6 (23/13, 23/14), 22 (22/1,22/2), 21 (21/1, 21/2), 42/1(42/2, 42/3), 240/3 (240/4,240/5), 43/2 (43/4, 43/5), 43/3 (43/6,43/7), 44/3 (44/4, 44/5), 45/4 (45/5,45/6), 46/10 (46/13, 46/14), 46/11 (46/15, 46/16), 46/12 (46/17, 46/18), 48/6 (48/10, 48/11), 48/7 (48/12, 48/13), 48/8 (48/14, 48/15), 48/9 (48/16, 48/17), 49/1 (49/2, 49/3), 50/3 (50/4, 50/5), 80/2 (80/3, 80/4), 81/1 (81/5, 81/6), 82
(82/1, 82/2), 86/1 (86/2, 86/3) obr. 0011 Busko-Zdrój - miasto,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

4. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- do czasowego zajęcia poprzez budowę / przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii - działki Nr: 50/2, 232/6, 30/2,238/2, 89, 243, 76/3, 76/1, 77/5,108/6, 88/1,44/5 (z podziału działki 44/3), 45/6 (z podziału działki 45/4), 24/3 (z podziału działki 24/1), 23/10 (z podziału działki 23/3), 82/2 (z podziału działki 82), 86/3 (z podziału działki 86/1) obr 0011 Busko-Zdrój - miasto, działka Nr: 260/5 obr 0012 Busko-Zdrój - miasto.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju ul. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

tronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].