Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zbludowice, 14-09-2020r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 25) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPowierzchnia użytkowaPołożeniePrzeznaczenie
1 Lokal w budynku szkoły
dz. 640/1
K/1B/00072011/2
dz. 640/5
K/1B/00039179/4
15 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach pod działalność handlowo – usługową

Czynsz dzierżawy określa się w wysokości 223,00 zł + VAT miesięcznie.

Umowa dzierżawy nieruchomości komunalnej będzie zawierana na okres 2 lat i 6 miesięcy.

Opłaty będą wnoszone z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wnioski o dzierżawę nieruchomości komunalnej, określające cel wykorzystania nieruchomości wraz z proponowaną wysokością czynszu należy składać na piśmie w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: oferta na „Dzierżawę nieruchomości lokalu” do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach w terminie do dnia 12.10.2020r.. Otwarcie ofert nastąpi 14.10.2020r. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach o godzinie 9.00.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbludowicach, w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju oraz przed siedzibą Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach na okres 21 dni, tj. od 15.09.2020r. do 05.10.2020r., natomiast informacja o wywieszeniu obwieszczenia zostanie zamieszczona w prasie oraz na stronach internetowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach oraz Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy udziela się w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach w godzinach pracy.