Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 12.10.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.30.2020

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

STAROSTA BUSKI zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 569 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, a także w dniu 11 sierpnia 2020 r. na łamach "Gazety Wyborczej" ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy w celu wydania stosownej decyzji.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który podjęta zostanie decyzja, mogą też złożyć oświadczenie, co do zebranych dowodów i materiałów. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6, w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, punkt obsługi interesanta, pokój nr 7) w godz. 7:30-15:30, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-370-50-13.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].