Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 7 stycznia 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.40.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 7 stycznia 2020 roku wydana została Decyzja Nr 40/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych piwnicy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię diagnostyki obrazowej RTG oraz przebudową instalacji C.O., elektrycznej i wentylacji w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na działkach ozn. nr ewid. gr. 226/1 oraz 226/5 położonych przy ul. Sądowej w Busku – Zdroju (obręb 06).

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 8 stycznia 2021 roku do dnia 21 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].