Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 19.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.4.2021 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

STAROSTA BUSKI zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Lizaka, FHU „Hydroland" Józef i Dariusz Lizak s.c. ul. Św. Brata A. Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264 o pow. 0,19 ha, położonej w obrębie 0040 Wełecz, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Stosownie do art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W myśl przepisu § 2 art. 41 Kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że został przygotowany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w niniejszej sprawie, z którym można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro w godzinach od 7:30 do 15:30. W sprawie można się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 41 370 50 62.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Zawiadomienie dotyczy współwłaścicielki w/w nieruchomości Pani Małgorzaty Bułaj o nieustalonym adresie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].