Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PEdn63, PEdn25 na działkach: ozn. nr ew. 471/3, 937, 938, 472/14, 472/16, 472/18, 472/19, 473/3, 474/4, 500/3, 500/4, 515/4, 855, 474/6, 473/2, 472/10, 472/9, 472/8, 852, 433/2, 844, 451, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457, 543/1, 543/2, 543/4, 540/1, 539/1, 539/2, 536/1, 536/3, 535/1, 534/1, 534/2, 533/1, 533/2, 532/1, 532/2, 530, 803, 529/1, 527, 532/3, 531/1, 800/2, 800/1 położonych w Janinie gm. Busko-Zdrój; ozn. nr ew. 1656, 1598/1, 1668, 1669, 1670/1, 1670/2, 1675, 1678, 1679, 1680, 1681, 1685, 1686/4, 1691/4, 1691/5, 1694, 1695, 1696/2, 1697, 1698, 1699/1, 1699/2, 1797/4, 1797/3, 1832, 1616, 1615, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1600, 1597/2, 1597/1, 1564, 1513/2, 1513/1, 1510, 1504, 1500, 1501, 1502, 1503, 1463, 1462/3, 1462/2, 1654, 1462/1, 1452, 897, 1435, 1433, 1432, 1869/1, 1412, 1410, 1409, 1402/1, 1386, 1871/4, 1871/3, 1871/1, 1384/1, 1384/2, 1373, 1371, 1499 położonych w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój; ozn. nr ew. 950/2, 950/1, 417, 832, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 422, 425, 416 położonych w Szczytnikach gm. Stopnica.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].