Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2021.04.14

Znak:GKNR.6845.49.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 10 przy ulicy Kopernika, oznaczona w ewidencji gruntów nr 190, o powierzchni 0,1687 ha, i opisana jest w księdze wieczystej nr KI1B/00010085/9. Na działce zlokalizowany jest budynek, wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 415,07 m².

Warunki dzierżawy:

 1. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w formie publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 10 lat.
 3. Dostosowanie nieruchomości do wymaganych prawem standardów związanych z prowadzeniem placówki oświatowej, w tym dokonanie niezbędnych remontów obciąża Dzierżawcę. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 4. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego wynosi 3000,00 zł w stosunku miesięcznym. Do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 5. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 6. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika".

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta:
  - imię i nazwisko, adres oferenta, PESEL – jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej,
  - nazwę firmy, adres siedziby, NIP, nr KRS, REGON, - jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 5. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej i dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia.

Ww. dane są obowiązkowe. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w punktach 1-6 zostanie odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta.

Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako dzierżawca zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00, w siedzibie UMIG ul. Mickiewicza 10. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawy.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego bądź przetarg na dzierżawę nieruchomości komunalnej zostanie ponownie ogłoszony według wyboru organizatora przetargu.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62, 41/ 370-52-68.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zawiadomienie o wyborze [ pdf ].