Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 27.05.2021 r.

Znak: GKN.683.55.2020

OBWIESZCZENIE
Starosty Buskiego
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5; art. 18 ust. 1, ust. 1d; art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6-7, a także art. 118a ust. 2 i 3 w związku z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji znak GKN.683.55.2020 z dnia 27.05.2021 r. ustalającej wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 212/20 o pow. 0,0424 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, na podstawie ostatecznej decyzji Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego.

Właścicielem w/w nieruchomości był nieżyjący Czesław Gołda. Tutejszy organ nie uzyskał dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po w/w zmarłym.

Niniejszą decyzją Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, została zobowiązana do wpłaty odszkodowania za nieruchomość, do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21, w godzinach od 730 do 1530. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].