Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 08.07.2021 r.

Znak:GKN.683.53b.2020 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a., uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo współwłasności w udziale 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 210/10 o pow. 0,0012 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., określonym w piśmie znak jw. z dnia 20.04.2021 r., z uwagi na konieczność ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do uwag powstałych podczas analizy operatu szacunkowego.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w w/w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Starosty Buskiego.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].