Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 08.10.2021r.

Znak:GKNR.6840.49.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

 1. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Zbludowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 544/4 obręb 0043 o łącznej powierzchni 0,1541 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039179/4. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako tereny do zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 2. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Skorzów gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 130/4 obręb 0033 o powierzchni 1,83 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039217/3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach polowych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
 3. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Kołaczkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1674/3 obręb 0015 o powierzchni 0,84 ha. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nr KI1B/00039219/7. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie upraw polowych. Działka nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 4. Lokal mieszkalny nr 49 o pow. użytkowej 24,56 m² położony na II piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr 7 na os. Orła Białego w Busku- Zdroju wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą – o pow. 3,85 m2. Opisanemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje udział wynoszący 10/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 29 obr. 09 w Busku- Zdroju o powierzchni 2177 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00040863/6.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 29 położona na os. Orła Białego w Busku - Zdroju zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Lokal nie jest obciążony długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony:

 1. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Baranów gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 103 obręb 01 o powierzchni 1,15 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039604/3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej i tereny rolne oraz tereny zieleni leśnej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

3. Sprzedaż nieruchomości nr 544/4, 130/4, 1674/3, 103, lokal mieszkalny na os. Orła Białego 7/49 nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Mając na uwadze, że nieruchomość nr 130/4 w Skorzowie oraz nr 103 w Baranowie ma charakter rolny do jej nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu się ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10 o godz. 10:00 – dz. nr 544/4 Zbludowice, godz.10:30 – dz. nr 130/4 Skorzów, godz. 11:00 – dz. nr 1674/3 Kołaczkowice, godz. 11:30 - lokal mieszkalny na os. Orła Białego 7/49, godz. 12:00- dz. nr 103 Baranów.

4. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

 • dz. nr 544/4 Zbludowice 20 000,00 zł
 • dz. nr 130/4 Skorzów 37 000,00 zł
 • dz. nr 1674/3 Kołaczkowice 16 000,00 zł
 • lokal mieszkalny na osiedlu Orła Białego 7/49 110 000,00 zł
 • dz. nr 103 Baranów 45 000,00 zł

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług natomiast sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2020 poz.106).

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)
  – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji -aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,
 • oświadczenia, że zna i akceptuje jego warunki określone w ,,Regulaminie przetargu” oraz zapoznał się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
 • oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu wpłaty wadium,
 • oświadczenie że jest właścicielem działki sąsiedniej ze wskazaniem numeru swojej działki.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

6. Wadium w wysokości:

 • dz. nr 544/4 Zbludowice 2 000,00 zł
 • dz. nr 130/4 Skorzów 3 700,00 zł
 • dz. nr 1674/3 Kołaczkowice 1 600,00 zł
 • lokal mieszkalny na osiedlu Orła Białego 7/49 11 000,00 zł
 • dz. nr 103 Baranów 4 500,00 zł

należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS Busko-Zdrój. Wadium powinno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 15 listopada 2021r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].