Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2021.10.12

Znak: BUŚ.6220.18.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek firmy: EPLANT 73 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „SKOTNIKI DUŻE” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Skotniki Duże, gmina Busko-Zdrój.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem nr 3, obręb Skotniki Duże, gmina Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że tut. Organ, w związku z prowadzonym postępowaniem, wystąpił o wydanie stosownych opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne oraz konieczność zaopiniowania wniosku oraz dokonania ewentualnych uzgodnień.

Ze względu na stopień skomplikowania sprawy wydanie stosownej decyzji przewiduje się w terminie do 30.01.2022 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 19.10.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].