Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2021.11.17

Znak:BUŚ.6220.10.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.247 ze zm.) i § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 239/8 obręb Kawczyce, gmina Busko-Zdrój”, planowanego do realizacji przez Beatę Czerw i Tadeusza Czerw zamieszkałych w Busku-Zdroju.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 239/8 obr. Kawczyce, gm. Busko-Zdrój.

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik tekstowy nr 1 i załącznik graficzny nr 2 do decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 05.07.2021 r., Beata Czerw i Tadeusz Czerw wystąpili do tut. Organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 239/8 obręb Kawczyce, gmina Busko–Zdrój”.

Wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpiło obwieszczeniem z dnia 23.07.2021 r., znak:BUŚ.6220.10.2021.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].