Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2022.05.12

Znak: BUŚ.6220.19.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak:BUŚ.6220.19.2021 z dnia 28.04.2022 r. orzeczono o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 30/3, 762, 28 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek , Gmina Busko-Zdrój” (proj. Chotelek I, realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 75 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

Od przedmiotowej decyzji zostało wniesione odwołanie przez Wnioskodawcę, które za pośrednictwem tut. Organu zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią pisma przekazującego złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 17.05.2022 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].