Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko Zdrój, 2022.08.11

Znak:BUŚ.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Farma PV NOWY FOLWAK – Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą, planowana do realizacji na działce ewidencyjnej nr 201/6 AM-1 w miejscowości NOWY FOLWARK w gminie BUSKO.
Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 201/6, obręb Nowy Folwark, gmina Busko-Zdrój.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 18, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00, a w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne.
Ze względu na stopień skomplikowania sprawy wydanie stosownej decyzji przewiduje się w terminie do 20.09.2022 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 17.08.2022 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].