Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Znak: SKO.OŚ-60/5099/259/2022

Kielce, dnia 12 września 2022r.

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /j.t. Dz.U.2022.329, ze zm./

zawiadamia

że przy piśmie z dnia 12.09.2022r. znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Strony postępowania na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 08.07.2022r. Znak: SKO.OŚ-60/3271/195/2022, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27.04.2022r. znak: BUŚ.6220.20.2021 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 765 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek, Gmina Busko-Zdrój (proj. Chotelek II) realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 45 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa. Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce nr ew. 765 obręb Chotelek , Gmina Busko-Zdrój.

Obwieszczenie zostaje wywieszone w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.

Pouczenie:

Art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zgodnie z art. 54 § 4 ww. ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 33 § la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].