Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2022.09.22

Znak:BUŚ.6220.19.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 21.09.2022 r. znak:BUŚ.6220.19.2022 orzekł o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Q=10 000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w/c w m. Busko-Zdrój, ul. Wyszyńskiego dz. nr 121/1 na działkach nr 121/1 obr. 08 m. Busko-Zdrój oraz nr 550/1 obr. 09 m. Busko-Zdrój.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z siedzibą ul. Loefflera 2 25-550 Kielce.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój Nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Od w/w decyzji, w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 23 września 2022 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].