Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko Zdrój, 2023.01.12

Znak: BUŚ.6220.16.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. RADZANÓW, na terenie działki nr ew. 418/7 obręb Radzanów, o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 418/7 obręb Radzanów, gmina Busko-Zdrój.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy: Prime PV Assets sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163; 80-868 Gdańsk

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 7, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 17.01.2023 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne.

Ze względu na stopień skom plikowania sprawy wydanie stosownej decyzji przewiduje się w terminie do 17.02.2023 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].