Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2023.05.23

Znak:BUŚ.6131.2.9.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 23.05.2023 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój TAZ-397/2023 wydana została decyzja administracyjna - zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/22 obr. 08 w Busku-Zdroju.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju) w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji i aktami sprawy.

Od w/w decyzji, w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 23.05.2023 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].