Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2023.11.15

Znak:BUŚ.6131.2.35.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój znak:TAZ-3752/2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku sumak octowiec rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 180/7 obr. 11 w Busku-Zdroju.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 79 § 1 Kpa. Zawiadamiam że w dniu 07.12.2023 r. o godz. 11:00 odbędą się oględziny ww. drzewa.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne.

Ze względu na uwarunkowania proceduralne wydanie stosownej decyzji w przedmiotowej sprawie przewiduje się w terminie do 31.01.2024 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 15.11.2023 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].