Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2024.02.09

Znak: BUŚ.6220.13.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 09.02.2024 r., znak:BUŚ.6220.13.2023 orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa garażu wielopoziomowego oraz budynku garażu taboru autobusowego, wraz z terenem zieleni urządzonej, obiektami małej architektury, układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na terenie dworca autobusowego, planowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 256/6 obręb 12 m. Busko-Zdrój przez Gminę Busko-Zdrój.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój Nr 6, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Od w/w decyzji, w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 09.02.2024 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].